Czym jest marihuana lecznicza:

Marihuana w naszym kraju do nie­dawna najbar­dziej kojarzo­na była z odurzeniem lecz od dawna w krajach Zacho­du znana jest jej efekt terapeu­tyczny. Na szczęście ustawo­dawcy również i w Polsce dos­trzegli jej poten­cjał jako lek i w 2017r została zatwier­dzona i dopusz­czona do obrotu pro­duktu leczni­czego. Jest to dla Polskich pac­jentów rok przeło­mowy gdyż w końcu ist­nieje kolejna alter­natywa le­czenia wielu schorzeń również i w Polsce.

Mari­huana leczni­cza ma swoje korz­enia w medy­cynie od ok. 2700 p.n.e. i jest rośli­ną pozy­skiwana z roślin z rodza­ju konopi zwanej Cannabis. Z Cannabis wy­twarza się susz który zawiera wiele różnych skła­dników, głównie Tetrahydro­kannabinol (THC) oraz Kanabi­diol (CBD). THC odpo­wiada za efekt psycho­tropowy, efekt ten który jest efe­ktem mającym wpływ (bez­pośredni lub pośredni) na funkcjo­nowanie mózgu m.in. postrze­ganie, nastrój, zachowanie, zapamię­tywanie, świadomość.

Drugi główny składnik CBD po­tęguje dzia­łanie THC ale równo­legle ma nieco inny efekt dzia­łaniu niż THC przede wszy­stkim ma dzia­łanie antagoni­styczne efek­tu psychotro­powego THC. Po­nadto wy­kazuje m.in. efekty przeciw­zapalne, przeciwdrga­wkowe, immu­nomodulacyjne, neuro­protekcyjne.

Marihuana lecz­nica dzia­ła po­przez układ endokanna­binoidowy, głów­nie rece­ptory CB1 oraz CB2. Rece­ptory CB1 znaj­dują się gło­wnie w ośro­dkowym i obwo­dowym ukła­dzie ner­wowym nato­miast rece­ptory CB2 naj­liczniej znaj­duje się w tkan­kach i komór­kach układu immunologi­cznego. W ten sposób mari­huana lecz­nicza pod nadzorem czuj­nego oka le­karza ma moż­liwość przeciw­działać licz­nym obj­awom towarzy­szącym pod­czas choroby.

Nazywam się Adam Salbert i je­stem absolwentem wydziału le­karskiego Uniwersytetu Medy­cznego w Gdań­sku. Obecnie kończę spe­cjalizację w zakresie Medycyny Ro­dzinnej a doświadczenie zawodowe zdo­bywam codzienną praktyką w opiece zdro­wotnej przyjmując dzieci oraz dorosłych. Od 2010 roku po­nadto praktykuje w Skandy­nawii co po­zwala mi na rozwinięcie bardziej globalnej opieki nad pacjentem. Na bieżąco rozwijam również swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szko­leniach i sympozjach aby móc za­pewnić najwyższy standard leczenia. W mojej praktyce klinicznej staram się in­dywidualnie i profesjonalnie roz­patrywać każdy przypadek kliniczny osiągając terapeutyczny efekt stosując holistyczne podejście do pacjenta.

Czytaj więcej

Wskazania do leczenia

Przeciwskazania do leczenia