Druga wizyta

Druga wizyta, która od­bywa się ok. 3 tygo­dnie po pier­wszej wizy­cie pole­ga na przeanali­zowaniu dotych­czasowego efektu tera­peutycznego. Anali­zowana jest skuteczność lecze­nia oraz ewen­tualne działa­nia niepo­żądane. Przy konie­czności, dawka oraz lek zostaje mody­fikowany. Wizyta trwa do 30 min. Możli­wość przepro­wadzenia konsul­tacji z leka­rzem stacjo­narnie lub w formie e-wizyty (teleporada lub konsultacja online)

Cena:

200 zł

Umów Wizytę