Wizyta pierwszorazowa

Pierwsza wizyta polega m.in. na zapo­znaniu się z choro­bą pod­stawową, dolega­jącymi obja­wami oraz jakie ocze­kiwania od terapii ocze­kuje od nas pacjent. Analizowane są wska­zania oraz ewen­tualne przeciw­wskazania. Po zapo­znaniu się z cho­robą oraz dolegli­wościami, jeżeli pa­cjent kwali­fikuje się do tera­pii Mari­huaną leczni­czą dobra­ny jest odpo­wiedni lek, szczegó­łowo opisane daw­kowanie oraz dora­dzenie w kwestii niez­będnego, do­datkowego sprzętu aby terapia była skuteczna. Wizyta trwa do 60 min. Możliwość przeprowadzenia konsultacji z lekarzem stacjonarnie lub w formie e-wizyty (teleporada lub online)

Cena:

300 zł

Umów Wizytę

Aby pierwsza wizyta prze­biegła sprawnie pac­jent jest pro­szony o przygo­towanie dokumen­tacji medy­cznej w kolej­ności chrono­logicznej opi­sujący prze­bieg choro­by podsta­wowej wraz z doty­chczasowym lecze­niem. Pa­cjent da­lej jest pro­szony o wypeł­nienie oraz prze­słanie na adres mailowy; formularz@sal-med.pl lub dos­tarczenie naj­później pod­czas pier­wszej wizyty wydrukowanego formularza

Formularz