Wizyta Recepturowa

Wizyta recept­urowa polega na przedłu­żeniu już usta­wionej dawki tera­peutycznej. Odbywa się bez konsul­tacji leka­rskiej. Bez zapo­znania się z doku­mentacją medy­czną wizyta stacjonarna nie jest możliwa

Cena:

100 zł

Umów Wizytę